NVJ

Norrtälje - Broby

Åren 1884 och 1885 fick Norrtälje järnvägsförbindelse med Uppsala respektive Stockholm.

Norrtälje station c:a 1900. Länna Norrtälje Järnväg 4 med tåg. Ur Stig Nybergs samling © Stig Nyberg.
Vid denna tid började socknarna ovanför Norrtälje att arbeta för en utsträckning av järnvägsnätet. Två förslag fanns, Rimbo – Skebo och Norrtälje – Broby och helst till Väddö. Den som hårdast arbetade för det senare var Godsägaren O.H.W. Åkerberg i Broby. Han åberopade den rika tättbefolkade jordbruksbyggden, järnmalmen vid Broby och Väddö, eventuella förbindelser med Skebo bruk, skogstillgångar med mera för sin sak.

1890 inlämnades en koncessionsansökan till Kungl. Maj:t på sträckan Norrtälje – Broby. Järnvägen skulle kosta 465 000 kronor och få en längd av 21,9 km. Två större stationer skulle finnas förutom Norrtälje; Roslags-Bro och Broby. Som mindre stationer eller hållplatser föreslogs Gräfsta, Sebende, Galltorp, Vik och Odinslund. Mitt under detta arbete avled godsägare Åkerberg och därmed förlorade den blivande järnvägen sin drivande kraft.

Försöken att få de inblandade socknarna (kommunerna) att besluta om anslag stupade emellertid på att banan bara skulle beröra Estunas och Roslags-Bros utkanter samt att Väddö backade ut av ekonomiska orsaker. I Norrtälje blev striden hård i stadsfullmäktige, 10 för och 10 emot anslag, varpå ordföranden fällde förslaget med sin utslagsröst. Den enda kommun som var odelat positiv, Söderby-Karl, beslöt att anslå 40 000 kronor till byggandet. Planerna för en framtida järnväg Norrtälje – Broby – Väddö förverkligades inte denna gång.

Men skam den som ger sig...