S/S Idun inväntar broöppning i Elmsta. Foto och © Mats Dahlström.
S/S Idun is waiting for the swing bridge at Elmsta to open. Photo and © Mats Dahlström.