Standard

Normer för rullande materiel vid Norrtälje – Väddö Järnväg


Följande normer och rekommendationer är avsedda att dels ge en så störningsfri trafik som möjligt, men också ge fordonsparken ett enhetligt utseende.

Hjulprofil och spårvidd
Hjulprofil och avstånd mellan hjulen är viktigt för att vagnarna ska rulla störningsfritt i spår lagt enligt finskalastandarden H0s3. Följande mått får inte underskridas respektive överskridas.
Hjulbredd:  min 1,5 mm,  max 2,2 mm
Flänsbredd: min 0,4 mm,  max 0,6 mm
Flänshöjd:  min 0,4 mm,  max 0,7 mm
Back-to-back:  min 8,8 mm,  max 8,9 mm
Då hjulen gärna blir lite skeva kan det vara svårt att hålla back-to-backmåttet inom normen. Erfarenheterna får visa ifall det gör något om spårvidden på delar av varvet kommer över 8,9 millimeter. Allför skeva hjul bör givetvis undvikas. Det bör i alla fall inte bli mer än 9,0 mm någonstans.

Kurvradie
Alla fordon ska klara 0,6 meters kurvradie utan problem och med viss tolerans.

Koppel
Kadee H0n3-koppel ska användas.
Kopplet ska monteras med kopplefickans ovansida 10 mm över rälsens överkant. Det avgörande är dock vilken höjd själva koppelhaken kommer på. Då Kadee har ändrat på koppelhakens utförande, måste detta tas hänsyn till. På det nya utförandet är haken 3,5 mm hög, medan den är 3,0 mm på det gamla. Det nya utförandet är därför mindre känsligt för variationer i koppelhöjden, vilket säkert var syftet med ändringen. Det var någon gång under andra hälften av 80-talet som ändringen gjordes, så de gamla kopplen återfinns antagligen bara på redan byggda vagnar.
Koppelhakens undersida ska vara 6,6 mm +0,5 -0,6 mm över rälsens överkant med det nya utförandet av kopplet. Med det gamla utförandet blir det 6,8 mm +0,3 -0,3 mm.

Vagnvikt
För att långa tåg ska kunna köras utan urspårningar, måste vagnarnas vikt ligga inom vissa toleranser. Vikten bör också anpassas till vagnens längd och antal axlar. En längre vagn med fler axlar ska väga mer än en kort med få axlar.
Följande formel ger idealvikten i gram för alla vagnar:

6 * A + 4,5 * L

där
A = antalet axlar
L = vagnens förebildslängd i meter

Vikten får variera plus minus 15 procent från idealvikten. Vagnar vars vikt avviker mer får endast framföras i speciella tåg, där åtgärder kan vidtas för att undvika problem.

Rullning
Vagnarna bör rulla lätt, men inte alltför lätt, då det i så fall kan vara svårt att växla och få dem att stå kvar på stickspår. Idealet är att vagnen rullar vid en lutning på 30 promille, men stannar på 15 promille. Detta är dock inget krav. Vagnarna bör i alla fall rulla vid en lutning på 40 promille.
Vagnarnas axellager kan med fördel smörjas med Lubritech Non-fling Chain Lube. Det är ett specialsmörjmedel som är avsett för motorcykelkedjor. Det dunstar inte och kastas inte av från roterande delar, två egenskaper som gör det lämpligt för modellvagnars glidlager. Smörjningen tar också bort eventuellt gnissel.

Strömsystem
Tvåräls digital drift enligt DCC normen. Dragfordon skall gå framåt (i skorstenens riktning eller framändens riktning för el- och förbränningsmotorfordon) då körkontrollen styrs för gång framåt oavsett fordonets placering på spåret. Dekodrar på dragfordon skall följa NMRA RP 9.2.2 (CV adressering) och 9.2.3 (Service-mod programmering).

Lastprofil
Lastprofilen för SRJs oelektrifierade linjer gäller även på NVJ.

Utrustning
Godsvagnar bör ha en bromsslang i varje ände, om de är försedda med tryckluftbroms eller genomgångsledning. Alla normala trafikvagnar ska åtminstone ha genomgångsledning. Slangarna ska sitta på vagnens ena sida, det vill säga på olika sida om kopplet, beroende på från vilken ände man ser vagnen. Detta förutsätter att alla vagnar vänds åt samma håll. Eftersom det inte finns några vändslingor på Roslagsbanan var detta inget problem hos förebilden. Eftersom vi har vändslingor bör vi se till att vagnarna vänds tillbaks vid första bästa tillfälle, om de har blivit vända. Normalt ska bromsslangarna vara vända ut mot gången.
Personvagnar och resgodsvagnar har bromsslangar på båda sidor, alltså två i varje ände.

Målning
NVJ godsvagnar målas engelskt röda i sin helhet, även lagergafflar och axelboxar, om de är nyreviderade. På äldre vagnar kan detaljer under långbalkarna  målas svarta.
Personvagnar målas också engelskt röda, men med svarta underreden och detaljer. Humbrol 153 med en aning svart i ger en bra approximation av engelskt rött.
Övriga banors vagnar målas som respektive förebild. För SRJ innebär det Boxcar Red (med en aning vitt för att simulera blekning och avstånd) med detaljer under långbalkarna svarta. Något Humbrol-recept för Boxcar Red är för närvarande inte känt.

Märkning
Alla dragfordon skall märkas med bansignatur och nummer, bokningslistor för inventarienummer för NVJ, DHJ och SRJ finns i lokalen. DCC-adressen skall vara densamma som inventarienumret tills konflikter uppstår.
Alla vagnar måste märkas med bansignatur och inventarienummer. Inventarienumret skall vara unikt. Listor med upptagna vagnsnummer för NVJ, SRJ och DHJ finns i klubblokalen. Lediga nummer får bokas där, så fort ett vagnsbygge har påbörjats, eller åtminstone materialet har köpts in.
Övrig märkning är upp till byggaren, men här är några rekommendationer:
Helst bör det finnas hörnmärkning som talar om ifall vagnen har tryckluftbroms. Ett vitt streck i varje hörn för vagnar utan tryckluftbroms men med genomgångsledning. Tre streck för tryckluftbromsade vagnar.
Littera- och viktskyltar bör finnas där förebilden hade det. Rambalksmärkning är trevligt, men inget krav.

Lastning
Merparten av alla öppna vagnar bör  vara försedda med någon form av last. På de flesta järnvägar utgjorde tomma vagnar runt 30 procent av alla vagnkilometer. Undantaget var banor med speciell trafik, där till exempel huvuddelen av trafiken var att köra malm från en gruva till en hamn. Då gick det av naturliga skäl mest tomma vagnar i andra riktningen.
För att uppnå föreskriven vagnvikt blir det i många fall nödvändigt med någon last på vagnarna, för att dölja en extra tyngd.

Besiktning
Vagnarna bör besiktigas en gång om året eller inför större trafikeringstillfällen. Vid besiktningen kontrolleras att vagnen uppfyller ovanstående normer. Nybyggda eller ändrade vagnar besiktigas innan de tas i trafik.
Protokoll över besiktigade vagnar förvaras i klubblokalen.

96-07-10 JöBe , reviderad 04-01-05 MJK Trefoten